• کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • ثبت نام سال 1395

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

«محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری. » **

معرفی به دوستان