• کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

«السلام اي وادي کرببلا السلام اي سرزمين پر بلا السلام اي جلوه گاه ذوالمنن السلام اي کشته هاي بي کفن،ماه محرم بر همه عاشقان حسين تسليت باد.» **

معرفی به دوستان