• کوه کلیمانجارو - آفریقا

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه کاچکار - ترکیه

حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است .

معرفی به دوستان