• ثبت نام سال 1395

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

«سلامتی جسم و روح در گرو داشتن يك محيط سالم است در صيانت و حفاظت از محيط زيست به عنوان يك هديه بزرگ خداوندی تلاش نمايیم.» **

معرفی به دوستان