• کوه کلیمانجارو - آفریقا

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه کاچکار - ترکیه

تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .

معرفی به دوستان