• کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه لنین - قرقیزستان

هریک از اجزای محیط زیست برای اثبات وجود خدا کافی است.

معرفی به دوستان